Những nền tảng cộng tác của nhóm startup - DƯƠNG TRỌNG TẤN