Có lẽ cần phải sớm Việt hóa bài giảng này để mọi người bắt đầu nhanh hơn với Scrum:
Start Scrum Now

Written by Tấn Dương