Nghệ thuật hành động là một cuốn sách cực hay về chủ đề chiến lược. Nhưng cũng là một sách cực tốt cho nhân viên trong việc nâng cao hiệu quả thực thi. 

Đây là mười điểm bỏ túi cực kì hữu dụng:

1. Chúng ta là những con người phàm tục với kiến thức hạn chế và ý chí độc lập.
2. Môi trường kinh doanh là không thể đoán trước và không chắc chắn, vì vậy chúng ta nên mong đợi điều bất ngờ và không nên lập kế hoạch vượt quá hoàn cảnh mà chúng ta có thể thấy trước.
3. Trong phạm vi hạn chế của kiến thức hạn hẹp của mình, chúng ta nên cố gắng xác định những yếu tố căn bản của một tình huống và lựa chọn những gì cần thiết nhất để đạt được.
4. Để cho phép mọi người hành động có hiệu quả, chúng ta phải đảm bảo họ hiểu họ sẽ đạt được điều gì và tại sao lại phải như vậy.
5. Sau đó họ nên giải thích những gì họ sẽ làm như là một kết quả, xác định các nhiệm vụ cần thiết, và kiểm tra lại với chúng ta.
6. Sau đó họ sẽ phân công nhiệm vụ đã xác định cho những cá nhân có trách nhiệm đạt được chúng và chỉ định ranh giới trong đó họ được tự do hành động.
7. Mọi người đều phải có kỹ năng và nguồn lực để làm những gì cần thiết và một không gian để có những quyết định và hành động độc lập khi sự kiện bất ngờ xảy ra, như nó sẽ xảy ra.
8. Khi tình hình thay đổi, mọi người nên được dự kiến sẽ điều chỉnh hành động của mình theo sự đánh giá tốt nhất của họ để đạt được kết quả mong muốn.
9. Mọi người sẽ chỉ cho thấy mức độ yêu cầu bắt buộc nếu họ tin rằng tổ chức sẽ hỗ trợ họ.
10. Cái gì không được làm cho thành ra đơn giản thì không thể nói rõ ràng được, và những gì không rõ ràng thì sẽ không được thực hiện.
Written by Tấn Dương