Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ;

Khả năng tự học hơn là điểm số và bằng cấp;

Cộng tác đa phương hơn là tuân thủ khế ước;

Phản hồi với thay đổi hơn là tuân thủ kế hoạch.

Trong khi các điều bên phải vẫn còn nguyên giá trị, chúng tôi ưu tiên hơn cho các điểm ở bên trái.

***

In English:

Individuals and interactions over processes and tools;

Ability of self-directed learning over measurement and certification;

Stakeholder collaboration over constant contract;

Responding to change over following a plan.

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Written by Tấn Dương