Con người vượt lên, thể hiện ở chỗ biết dùng công cụ, và không ngừng tạo ra được công cụ ngày càng tân tiến.
Các cuộc cách mạng công nghiệp, khác về chất chính là công cụ (hoặc dùng từ khác cụ thể hơn alf công nghệ).
Công cụ mang lại năng suất lao động khác biệt. Năng suất khác biệt tạo ra xã hội khác biệt.
Giảng viên cũng sẽ phải trang bị cho mình một túi khôn gồm các công cụ đủ dùng.
Có hai loại công cụ: hard tool và soft tool.
Có người nói “giáo viên giỏi chỉ cần 1 viên phấn và 1 cái bảng”. Vừa đúng vừa sai. Phấn và bảng là hard tool. Trong đầu giáo viên giỏi có cả đống soft tool không nhìn thấy.
Bạn có thể kể ra một đống hard tool: giáo trình, slide, máy tính, ipad, smartphone, moodle, turnitin, kahoot, blackboard, canvas, máy chiếu, tv, bảng tương tác, phần mềm nhận diện cảm xúc trong lớp học, chatbot trả lời tự động, phần mềm giả lập lái xe…
Soft tool cũng nhiều lắm: Bloom taxonomy để đặt mục tiêu và kiểm tra đánh giá, Dreyfus model để hướng dẫn dạy kĩ năng, growth mindset để cài đặt tư duy mới, kiến thức khoa học nền, tri thức ngành, know-how làm nghề, Gagne model để giảng bài, ARCS để thiết kế động lực, Learning Experience Canvas để thiết kế trải nghiệm học tập, Design Thinking để tổ chức học tập, project-based learning để tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm tích hợp…

Túi đồ nghề của nhà giáo nên chứa tối thiểu những công cụ gì? Những nhà huấn luyện cần dắt túi những gì?
Gợi ý: có thể bám vào khung PLOC của nhà quản lí. Hãy nhặt đủ các tool vào từng túi con con giúp bạn lập kết hoạch tốt hơn (Planning), Dẫn dắt tốt hơn (Leading), Tổ chức nguồn lực và hoạt động tốt hơn (Organizing), và Kiểm soát tốt hơn (Control). Đừng quan tâm tới tính đúng đắn của PLOC (every model is wrong), và quan tâm tới tính hữu ích của nó (..but some are useful).

Có toolbox cố nhiên là quan trọng, nhưng khả năng dùng tool và chế tạo ra các tool khác quan trọng hơn. Vì thế cốt ở tinh, không cốt ở đa.

Written by Tấn Dương