Hai bạn đồng nghiệp Đới và Ngọc Anh đã kết hợp để cho ra bản tiếng Việt của một trong những bài viết rất quan trọng của Martin Fowler, một chuyên gia phát triển phần mềm linh hoạt (Agile). Một bài viết xóa bỏ những ngộ nhân về sự “cáo chung” của thiết kế trong Agile.
Mời bạn đọc kĩ bài viết rất hay này.

Written by Tấn Dương