Một bài viết ngắn gọn về quy tắc 10.000 giờ (được đề xuất bởi Malcom Gladwell trong Outliers), ý nghĩa thực sự phía sau con số ấy.
Để “chín” được trong bất kì nghề nào, cần nỗ lực không ngừng nghỉ, liên tục và đúng cách.

Written by Tấn Dương