“Tốc độ học hỏi của tổ chức và cá nhân trong tổ chức có thể trở thành năng lực cạnh tranh bền vững duy nhất”. Tôi đã dẫn lời Ray Stata, chủ tịch của Analog Devices để bắt đầu cho bài thuyết trình tại hội thảo Agile Vietnam Conference 2016 tại Hà Nội.

Các ý chính của bài thuyết trình: 

1. Nâng cao năng lực học hỏi là một nhu cầu mang tính sống còn của các tổ chức trong nền kinh tế tri thức

2. Xây dựng tổ chức học hỏi là một chiến lược cần được ưu tiên, cả đối với tổ chức lớn và công ty nhỏ

3. Để xây dựng được văn hóa học hỏi, tổ chức cần xây dựng thái độ đúng đắn đối với việc học hỏi, thực hiện chính sách “toàn dân học hỏi” chứ không giới hạn ở cấp quản lí, thách thức hiện trạng và luôn cải tiến

4. Việc học hỏi diễn ra ở ba cấp độ: Cá nhân, Đội nhóm và Tổ chức. Cần xây dựng một Hệ thống học hỏi, thay vì chỉ tập trung ở một vài điểm cục bộ. Đây không phải là một lựa chọn, mà là một điều kiện để thành công trong xây dựng tổ chức học hỏi.

5. Về mặt kĩ thuật, tổ chức cần xây dựng chính sách cho việc học hỏi, gắn liền với chiến lược phát triển của tổ chức. Đồng thời không ngừng cập nhật các phương pháp, kĩ thuật và công cụ cho việc học hỏi ở mọi cấp. Các công cụ bao gồm cả việc đánh giá hiện trạng về việc học tập trong tổ chức và những phương pháp để học tập tốt hơn.

 

Written by Tấn Dương