GrowMind- Một thành viên mới trong mạng lưới Agilead vừa ra đời dưới sự dẫn dắt của CEO Tô Hải Sơn; Nhiệm vụ tự giao là “đồng kiến tạo mạng lưới các công ty tiến bộ và hạnh phúc”. GrowMind đồng hành với doanh nghiệp trên con đường hiện đại hóa.

Trước mắt GrowMind tập trung phục vụ các doanh nghiệp nhơ nhỡ và vừa, đang có sức bật, nhu cầu cần có một hệ thống quản trị tốt, đủ tốt để đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh và vững trong tương lai. Đây là khu vực mà đội ngũ có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Những việc cụ thể GrowMind bắt đầu thực hiện từ cuối 2020, đầu 2021:

  • Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp
  • Tư vấn Chiến lược phát triển nguồn lực thông qua xây dựng Tổ chức học tập
  • Tư vấn Chuyển đổi Agile
  • Tư vấn – Huấn luyện – Triển khai OKR

Một số doanh nghiệp đã tin cậy vào đội ngũ GrowMind và thực hiện những dự án từ vài tháng cho đến vài năm để chuyển đổi tổ chức theo hướng tiến bộ và hạnh phúc. Danh sách doanh nghiệp ngày càng dày lên: HBLAB, Amela, Relipa, Michiisoft …

Ra đời trong bối cảnh Covid, chính GrowMind đang thực hành việc kiến tạo bản thân mình như là một tổ chức kiểu mới, năng động, tiến bộ, hấp dẫn, tinh gọn và linh hoạt.

Thông tin:
– Facebook: https://www.facebook.com/GrowMindConsulting/
– Email: contact@growmind.vn
– Web: https://growmind.vn/

Written by Tấn Dương