Steve Dening, tác giả của Radical Management khái quát cốt lõi của Scrum dưới mười gạch đầu dòng sau đây:

  1. Tổ chức công việc trong các chu kỳ ngắn,
  2. Nhà  quản lý không làm gián đoạn các nhóm trong một chu kỳ làm việc;
  3. Nhóm  báo cáo cho khách hàng, không báo cáo người quản lý;
  4. Nhóm ước tính cần bao nhiêu thời gian để làm việc;
  5. Nhóm  quyết định bao nhiêu việc sẽ làm trong mỗi phân đoạn;
  6. Nhóm  quyết định làm việc như thế nào trong mỗi phân đoạn;
  7. Nhóm tự đo lường hiệu suất của riêng mình:
  8. Xác định mục tiêu công việc trước khi mỗi chu kỳ bắt đầu;
  9. Xác định mục tiêu công việc qua những câu chuyện của người sử dụng (user stories) ;
  10. Loại bỏ những trở ngại một cách hệ thống.

Tất cả các điều trên không có gì mới. Sự mới mẻ là ở chỗ chúng được kết hợp với nhau một cách chặt chẽ và tài tình để hoàn thành công việc.

Written by Tấn Dương