Đây là slide nối dài cho bài viết “Hỏi” đã cũ trên trang này. Trong đó đặc biệt lưu tâm đến các câu hỏi Socrates và phương pháp giáo dục kiểu Socrates.

Written by Tấn Dương