wordpress_logged_in_da4fdf2b7db7480ac974975600a455ec Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ;

go to link Khả năng tự học hơn là điểm số và bằng cấp;

http://specialolympics.es/?erimeri=opciones-binarias-cuanto-se-gana&8bd=45 Cộng tác đa phương hơn là tuân thủ khế ước;

click here Phản hồi với thay đổi hơn là tuân thủ kế hoạch.

Trong khi các điều bên phải vẫn còn nguyên giá trị, chúng tôi ưu tiên hơn cho các điểm ở bên trái.

***

In English:

Individuals and interactions over processes and tools;

Ability of self-directed learning over measurement and certification;

Stakeholder collaboration over constant contract;

Responding to change over following a plan.

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Written by Tấn Dương